Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 1. Klubi kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ainult tegevusteks, mis on vajalikud kliendile teenuse osutamiseks ning mille on kliendiga tehingusuhte käigus teada saanud.
 2. Klubi edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio makseplatvormile.
 3. Klubi saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui klient on selleks andnud nõusoleku.
 4. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest klubile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

 1. Kui kliendil on spordiklubi osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@aktiivsport.ee või helistada telefonil 53037300.
 2. Kui klient ja klubi ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Aktiiv Spordiklubi külastava kliendi andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse seadusel, Eesti Vabariigis kehtivatel õigusaktidel ja Aaktiiv Sport OÜ kliendiadmete töötlemise põhimõtetel.

Isikuandmete töötleja

Aktiiv Sport OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Aktiiv Sport OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio makseplatvormile.

Üldinfo
Isikuandmete töötlemise põhimõtted sätestavad tingimused ja korra, mille järgi Aktiiv Sport OÜ töötleb kliendi isikuandmeid.

Klient annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras Aktiiv Sport OÜ kliendisuhtesse astumisega, treeningule registreerimise ja treeningul osalemisega.

Aktiiv Sport OÜ-l on õigus isikuandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Muudatustest teavitatakse klienti veebilehe kaudu või e-kirjaga vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustumist, v.a. juhul kui Aktiiv Sport OÜ muudab isikuandmete töötlemise põhimõtteid ainult tulenevalt õigusaktidest tehtud muudatustest.

Mõisted
Klient on iga füüsiline isik, kes kasutab või on kasutanud Aktiiv Sport OÜ teenuseid.

Isikuandmed on igasugune info, mis on kliendi ja muu Aktiiv spordiklubisse pöördunud isiku kohta Aktiiv Sport OÜ-le teatavaks saanud seoses teenuse osutamisega. Samuti avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest kogutud teave ja kolmandalt isikult seaduslikul teel saadud teave.

Kliendisuhted on õigussuhted kliendi ja Aktiiv Sport OÜ vahel, mis tekivad seoses kliendi tarbimisega Aktiiv Sport OÜ teenuseid.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine jne.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on Aktiiv Sport OÜ poolt kehtestatud põhimõtted selle kohta, kuidas klubi klientide isikuandmeid töötleb.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole pool ega Aktiiv Sport OÜ alluvuses kliendiandmeid töötlev füüsiline isik (volitatud töötleja).

Teenus(ed) on kõik Aktiiv Sport OÜ poolt pakutavad teenused.

Volitatud töötleja on isik, kes töötleb Aktiiv Sport OÜ nimel kliendi isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
Isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise põhimõtetes ja kliendiga sõlmitud lepingutes määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub erinevatel eesmärkidel ning igal eesmärgil andmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

Aktiiv Sport OÜ kaitseb Isikuandmeid konfidentsiaalsusreeglitega ning kasutab kliendi isikuandmete kaitseks füüsilisi ja tehnilisis turvameetmeid.

Aktiiv Sport OÜ töötajal on õigus isikuandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava tööülesande täitmiseks. Aktiiv Sport OÜ töötajad on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud lepingutele.

Töödeldavad isikuandmed
Aktiiv Sport OÜ töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud kliendile teenuse osutamiseks ning mille on kliendiga tehingusuhte käigus teada saanud, sealhulgas:

 • isiklikud andmed, mille hulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, foto
 • kontaktandmed, sh aadress, telefoni number, e-posti aadress;
 • noorliikmete puhul andmed vanemate kohta sh nimi, isikukood, telefon, e-post;
 • andmed Aktiiv Sport OÜ tehtud tehingute kohta ja nendest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta sh kliendi-või liikmestaatus, suhte pikkus, andmed maksekäitumise kohta jms.
 • andmed kliendi harjumuste ja eelistuste kohta sh teenuse kasutamise aktiivsus või sagedus, kasutatud teenuste nimekiri;
 • tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed, sh andmed tarbijamängudes võidetud auhindade ja kampaaniates osalemise kohta, kliendiküsitlustes antud vastuste kohta;
 • andmed teenusega seotud kliendi segmendi kohta, sh sugu ja vanus;
 • seadusest ja muudest õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks vajalikud andmed sh. Maksuameti päringud tehingute kohta jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Aktiiv Sport OÜ kasutab ja töötleb isikuandmeid eesmärkide saavutamiseks vähimas võimalikus ulatuses, pidades silmas kliendi ja Aktiiv Sport OÜ huvide tasakaalu põhimõtet.

Kliendi isikuandmeid töödeldakse kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks, kliendi paremaks teenindamiseks, sh:

 • võimaldamaks kliendil kasutada Aktiiv Sport OÜ ja tema koostööpartnerite poolt pakutavaid teenuseid;
 • liikmete segmenteerimiseks  (suunatud pakkumised erinevate teenuste kasutamiseks);
 • teenuste kasutamise analüüsimiseks;
 • teenuste kvaliteedi parandamiseks;
 • uute teenuste arendamiseks;
 • statistilise ja finantsanalüüsi teostamiseks;
 • kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või oma õiguste kaitseks;
 • kontrollida, vajaduse korral parandada ja täiendada isikuandmeid;
 • kolmandate isikute hoolikalt valitud pakkumiste edastamiseks, kui isikuandmete analüüsile baseerudes on alust eeldada, et klient selliseid teenuseid/kaupu soovib;
 • korraldada tarbijamänge või kampaaniaid, teha kliendile eripakkumisi;
 • paremini mõista kliendi ootusi sh veebilehekülje ja sotsiaalmeedia külastuste analüüs, kliendi rahulolu küsitlused jms.

 

Isikuandmete edastamine avalikkusele või kolmandatele isikutele
Aktiiv Sport OÜ võib isikuandmeid edastada järgmiselt:

 • isikutele, kes on seotud kliendiga sõlmitud lepingute täitmisega (kliendikaartide valmistajad, trükiteenuse osutajad, maksevahendajad, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, jms.);
 • nõude sissenõudmiseks andmisel inkassofirmasse vastavale inkassofirmale ja nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;
 • teistele Aktiiv Sport OÜ-ga samasse gruppi kuuluvatele äriühingutele, kui see on vajalik kliendisuhte täitmiseks (teenuse osutamiseks) või muu isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks;
 • volitatud töötlejatele;
 • Maksu- ja Tolliametile, pankrotihaldurile, uurimisorganitele juhul, kui Aktiiv Sport OÜ on kohustatud edastama kliendiandmed vastavalt õigusaktides sätestatud normidele;

Aktiiv Sport OÜ poolt maksevahendajatele (kaardimaksete töötlejad, pangad jms) edastatud andmeid töötlevad maksevahendajad vastavalt maksete sfääri reguleerivatele kokkulepetele ja õigusaktidele ning Aktiiv Sport OÜ ei saa välistada isikuandmete sattumist nende töötajate kaudu kolmandatele isikutele.

Aktiiv Sport OÜ kasutab ja töötleb isikuandmeid koostööpartneritest kolmandate isikute personaalsete pakkumiste tegemiseks kliendile.  Aktiiv Sport OÜ kliendilepingu sõlmimisega on klient selleks andnud üldise nõusoleku. Oma nõusoleku Aktiiv Sport OÜ koostööpartnerite pakkumise saamiseks võib klient igal ajahetkel tagasi võtta, teatades sellest Aktiiv Sport OÜ sellest kliendihaldurit või klienditeenindajat isiklikult või saates vastavasisulise soovi e-posti aadressile: info@aktiivsport.ee

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete kasutamine turunduses
Aktiiv Sport OÜ töötleb isikuandmeid ka otseturunduslikel eesmärkidel, tarbijaharjumuste uurimiseks, küsitluste läbiviimiseks, kooskõlas õigusaktide nõuetega.

Kliendile tehtavad otseturunduslikud pakkumised võivad põhineda Aktiiv Sport OÜ infosüsteemide poolt tehtud automaatsel otsusel. Kui klient ei ole pakkumises toodud andmetega nõus, siis on kliendil õigus nõuda andmete parandamist.

Kliendil on õigus keelduda teda puudutavate isikuandmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks, samuti andmete üleandmise Kolmandatele Isikutele  tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturunduseks.

Pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta Aktiiv Sport OÜ teenuste üldist ja tutvustavat infot, tingimuste või hinnakirja muudatustest teavitamist, samuti infot, mis on seotud kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt teave võlgnevuse kohta, lepingu lõppemisest teavitamine jne). Sellise teabe saamisest ei saa klient üldjuhul keelduda.

Isikuandmete säilitamine, muutmine ja töötlemise lõpetamine
Aktiiv Sport OÜ on kehtestatud vajalikud juriidilised, organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed Kliendi Isikuandmete kaitsmiseks. Aktiiv Sport OÜ salvestab ja säilitab kõik kliendi poolt meile antud korraldused, samuti muud kliendisuhte täitmisega seotud kliendi toimingud.

Turvalisuse ja Aktiiv Sport OÜ seadmete ohutu ekspluatatsiooni tagamise eesmärgil võivad Aktiiv Sport OÜ töötajad ja lepingupartnerid jälgida jälgimisseadmete abil spordiklubi ruume ja nende lähiümbrust, sh jälgida ka isikuid ja protsesse ning jälgimise tulemused salvestada. Sellisel moel saadud isikuandmeid võib kasutada Aktiiv Sport OÜ õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või Aktiiv Sport OÜ tekitatud kahju tõendamisel. Salvestisi oleme kohustatud edastama ka õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses eelkõige kriminaalasjades kohtueelsele uurimisasutusele, kohtule ja muudele pädevatele asutustele.

Aktiiv Sport OÜ säilitab kliendi isikuandmeid seni kuni seadus selleks kohustab või kuni on vajalik selleks, et täita isikuandmete säilitamise punktis kirjeldatud eesmärke.

Aktiiv Sport OÜ kontrollib vajadusel e-posti/telefoni teel või kliendikohtumistel, kas kliendi andmed on korrektsed ja täielikud.

Kliendil on õigus tutvuda enda kohta Aktiiv Sport OÜ salvestatud andmetega, esitades selleks kirjaliku taotluse e-posti teel aadressile info@aktiivsport.ee . Aktiiv Sport OÜ võimaldab andmetega tutvumist õigusaktides toodud tingimustel hiljemalt 1 kuu jooksul. Päringu keerukuse korral on õigus andmetega tutvumise tähtaega pikendada kuni 3 kuuni. Aktiiv Sport OÜ täidab andmete esitlemisel isikuandmete kaitse nõudeid sh. nõuab kliendi isiku tuvastamist.

Kui klient tuvastab, et tema kohta säilitavad andmed on ebaõiged, on klient kohustatud sellest Aktiiv Sport OÜ teavitama, esitades täpsed andmed spordiklubi klienditeenindajale  või edastades info kirjaga info@aktiivsport.ee

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.  Aktiiv Sport OÜ ei ole kohustatud täitma kliendi sellist nõudmist kuni klient ei ole tasunud täielikult oma lepingujärgseid kohustusi Aktiiv Sport OÜ ees ning samuti on Aktiiv Sport OÜ-l õigus kliendi poolt sellise nõudmise saamisel lõpetada kliendile edasine teenuste osutamine.

Kliendi õigused seoses Isikuandmetega
Õigus andmetega tutvuda – kliendil on õigus teada enda koha kogutavate andmete iseloomust, nende töötlemise eesmärgist, kellele andmed avalikustatakse, andmete säilitamise perioodist ning enda õigustest seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele – kliendil on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – kliendil on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kasutamist, kui selline õigus tuleneb seadusest või muust õigusaktist. Aktiiv Sport OÜ ei ole kohustatud täitma kliendi sellist nõudmist kuni klient ei ole tasunud täielikult oma lepingujärgseid kohustusi Aktiiv Sport OÜ ees ning samuti on Aktiiv Sport OÜ õigus kliendi poolt sellise nõudmise saamisel lõpetada kliendile edasine teenuste osutamine.

Õigus töötlemise piiramisele – kliendil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui klient on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – kliendil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on Aktiiv Sport OÜ õigustatud huvi.

Õigus andmete ülekandmisele – kliendil on õigus nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik ja teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma.

Eelkirjeldatud õigused võivad olla isikuandmete kaitse üldmääruses jm õigusaktides toodud tingimustel ja juhul piiratud.

Kliendi õiguste kaitse
Kliendil on õigus pöörduda Aktiiv Sport OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni ja pädeva kohtu poole, kui tema hinnangul rikub Aktiiv Sport OÜ isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid.

Küsimuste tekkimisel seoses isikuandmete töötlemise põhimõtetega või kaebuseidiIsikuandmete töötlemisega seonduvate kaebuste esitamiseks on kliendil võimalik ühendust võtta Aktiiv Sport OÜ-ga aadressil info@aktiivsport.ee